අප හා සම්බන්ධ වන්න


බී.සී.සී. ලංකා සමාගම
තැපැල් පෙට්ටිය 281, හල්ස්ඩෝෆ් මිල්ස්,
මීරාණියා වීදිය,
කොළඹ 12
දුරකථන : (+94) 11 2422111 / (+94) 11 2435195
ෆැක්ස් : (+94) 11 2447139 / (+94) 11 2324198
විද්යුත් තැපෑල : bcclankaltd@gmail.com