බී සී සී සුදු පොල්තෙල් මි.ලි 500 බෝතලය
බී සී සී සුදු පොල්තෙල් මි.ලි 500 බෝතලය
බී සී සී සුදු පොල්තෙල් මි.ලි 500 බෝතලය
බී සී සී සුදු පොල්තෙල් මි.ලි 500 බෝතලය

බී සී සී සුදු පොල්තෙල් මි.ලි 500 බෝතලය

100% ස්වාභාවික පොල්තෙල්වලින් නිපදවා ඇත.
ෆාම් තෙල් හෝ එළවළු තෙල් මිශ්‍ර කර නොමැත.
ජානමය වෙනස්කිරීම්වලින් තොරයි.
සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ඇසුරුම් කරයි.
ආහාරවල රසය ඉස්මතු කරයි.

රු.600.00


100% ස්වාභාවික පොල්තෙල්වලින් නිපදවා ඇත.
ෆාම් තෙල් හෝ එළවළු තෙල් මිශ්‍ර කර නොමැත.
ජානමය වෙනස්කිරීම්වලින් තොරයි.
සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ඇසුරුම් කරයි.
ආහාරවල රසය ඉස්මතු කරයි.