බී සී සී සදුන් සබන් ග්‍රෑම් 70
බී සී සී සදුන් සබන් ග්‍රෑම් 70
බී සී සී සදුන් සබන් ග්‍රෑම් 70
බී සී සී සදුන් සබන් ග්‍රෑම් 70

බී සී සී සදුන් සබන් ග්‍රෑම් 70

ස්වාභාවික සඳුන් සාරයෙන් නිපදවා ඇත.
70% ටීඑෆ්එම්

රු.48.00