ටෝයිලට් බෝල් ක්ලීනර් මි.ලි 500
ටෝයිලට් බෝල් ක්ලීනර් මි.ලි 500
ටෝයිලට් බෝල් ක්ලීනර් මි.ලි 500
ටෝයිලට් බෝල් ක්ලීනර් මි.ලි 500
ටෝයිලට් බෝල් ක්ලීනර් මි.ලි 500
ටෝයිලට් බෝල් ක්ලීනර් මි.ලි 500
ටෝයිලට් බෝල් ක්ලීනර් මි.ලි 500
ටෝයිලට් බෝල් ක්ලීනර් මි.ලි 500
ටෝයිලට් බෝල් ක්ලීනර් මි.ලි 500
ටෝයිලට් බෝල් ක්ලීනර් මි.ලි 500

ටෝයිලට් බෝල් ක්ලීනර් මි.ලි 500

විෂබීජ විනාශ කරයි.
නැවුම් සුවඳකින් යුක්තයි.

Varieties:
Bcc Toilet Bowl Cleaner power
Bcc Toilet Bowl Cleaner floral
BCC Toilet Bowl Cleaner pine

රු.160.00