பி.சி.சி குக்ஸ் ஜாய் 20 லீ கேன்
பி.சி.சி குக்ஸ் ஜாய் 20 லீ கேன்

பி.சி.சி குக்ஸ் ஜாய் 20 லீ கேன்

சுவை மற்றும் மணமற்றது, இது சிறந்த சமையல் ஊடகமாக மாறுகிறது.
100% தூய தேங்காய் எண்ணெய், சுத்திகரிக்கப்பட்ட, வெளுத்தப்பட்ட மற்றும் டியோடரைஸ் செய்யப்பட்டவை.

விலை. 24,300.00


சுவை மற்றும் மணமற்றது, இது சிறந்த சமையல் ஊடகமாக மாறுகிறது.
100% தூய தேங்காய் எண்ணெய், சுத்திகரிக்கப்பட்ட, வெளுத்தப்பட்ட மற்றும் டியோடரைஸ் செய்யப்பட்டவை.