பி.சி.சி வெள்ளை தேங்காய் எண்ணெய் 05 லீ கேன்
பி.சி.சி வெள்ளை தேங்காய் எண்ணெய் 05 லீ கேன்

பி.சி.சி வெள்ளை தேங்காய் எண்ணெய் 05 லீ கேன்

இயற்கையான தேங்காய் எண்ணெய் சுவையுடன் கூடிய தூய தேங்காய் எண்ணெய் தரமான கையால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கொப்ராவிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டு சுகாதாரமான சூழ்நிலையில் தயாரிக்கப்படும் உயர் தரமான சமையல் ஊடகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

விலை. 5,950.00


இயற்கையான தேங்காய் எண்ணெய் சுவையுடன் கூடிய தூய தேங்காய் எண்ணெய் தரமான கையால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கொப்ராவிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டு சுகாதாரமான சூழ்நிலையில் தயாரிக்கப்படும் உயர் தரமான சமையல் ஊடகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.