பி.சி.சி குக்ஸ் ஜாய் 500 மி.லீ போத்தல்
பி.சி.சி குக்ஸ் ஜாய் 500 மி.லீ போத்தல்
பி.சி.சி குக்ஸ் ஜாய் 500 மி.லீ போத்தல்
பி.சி.சி குக்ஸ் ஜாய் 500 மி.லீ போத்தல்

பி.சி.சி குக்ஸ் ஜாய் 500 மி.லீ போத்தல்

சுவை மற்றும் மணமற்றது, இது சிறந்த சமையல் ஊடகமாக மாறுகிறது.100% தூய தேங்காய் எண்ணெய், சுத்திகரிக்கப்பட்ட, வெளுத்தப்பட்ட மற்றும் டியோடரைஸ் செய்யப்பட்டவை.

விலை. 585.00


சுவை மற்றும் மணமற்றது, இது சிறந்த சமையல் ஊடகமாக மாறுகிறது.100% தூய தேங்காய் எண்ணெய், சுத்திகரிக்கப்பட்ட, வெளுத்தப்பட்ட மற்றும் டியோடரைஸ் செய்யப்பட்டவை.