திரவ டிஷ் வாஷ் 600 மி.லீ
திரவ டிஷ் வாஷ் 600 மி.லீ
திரவ டிஷ் வாஷ் 600 மி.லீ
திரவ டிஷ் வாஷ் 600 மி.லீ

திரவ டிஷ் வாஷ் 600 மி.லீ

கிரீஸ் மற்றும் எண்ணெயை அகற்றுவதற்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் கிருமிகளைக் கொல்லும்.

விலை. 490.00