டிஷ் வாஷ் பவுடர் 650 கிராம்
டிஷ் வாஷ் பவுடர் 650 கிராம்

டிஷ் வாஷ் பவுடர் 650 கிராம்

கிரீஸ் மற்றும் எண்ணெயை அகற்றுவதற்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் கிருமிகளைக் கொல்லும்.

விலை. 275.00