හෑන්ඩ් වොෂ් ( ඇපල් / දොඩම් / මල් ) මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් ( ඇපල් / දොඩම් / මල් ) මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් ( ඇපල් / දොඩම් / මල් ) මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් ( ඇපල් / දොඩම් / මල් ) මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් ( ඇපල් / දොඩම් / මල් ) මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් ( ඇපල් / දොඩම් / මල් ) මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් ( ඇපල් / දොඩම් / මල් ) මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් ( ඇපල් / දොඩම් / මල් ) මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් ( ඇපල් / දොඩම් / මල් ) මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් ( ඇපල් / දොඩම් / මල් ) මි.ලි 325

හෑන්ඩ් වොෂ් ( ඇපල් / දොඩම් / මල් ) මි.ලි 325

B C C liquid hand wash is non drying formula for smooth & complete cleaning of your hands.

Germ protection

Varieties:
B C C Suvendra Apple Hand wash
B C C Suvendra Floral hand wash
B C C Suvendra orange hand wash

රු.425.00