හෑන්ඩ් වොෂ් මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් මි.ලි 325
හෑන්ඩ් වොෂ් මි.ලි 325

හෑන්ඩ් වොෂ් මි.ලි 325

B C C liquid hand wash is non drying formula for smooth & complete cleaning of your hands.

Germ protection

Varieties:
B C C Suvendra Apple Hand wash
B C C Suvendra Floral hand wash
B C C Suvendra orange hand wash

රු.299.00